Türkiýede saglyk syýahatçylygy hassalaryň iki toparyny özüne çekýär.

Näsaglaryň birinji topary öz ýurtlarynda ýeterlik saglyk hyzmatlaryna eýe däl.

Ikinji topar hassalar, ýurtlaryndakylary alyp bilmeýändikleri sebäpli saglyk hyzmatlary üçin Türkiýä gelýär.

Klinikamyzda ortopediýa we oňurga hirurgiýasy pudagyndaky halkara hassalarymyza hyzmat edýäris. Hyzmatlarymyzyň bir bölegi hökmünde ilki bilen jikme-jik deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Soň bolsa, ylmy we etiki görkezmelere laýyklykda düzülen bejergiler hödürlenýär. A ýa-da B derejeli hassahanalar hassalarymyzyň islegine, ykdysady ýagdaýyna we operasiýa görnüşine görä saýlanýar.

Companoldaşlar, ulag we ýaşaýyş jaýy hyzmatlaryny bermek arkaly hassalara kömek etmek üçin hünär saglygy goraýyş syýahatçylyk kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.